சிறுதானியங்கள் சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள்

சிறுதானியத்தில் புரத சத்து, நார் சத்து, இரும்பு சத்து, கால்சியம் சத்து, போன்றவை அதிகம் நிறைந்துள்ளது.

சாமை சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள்

தினை சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள்

குதிரைவாலி சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள்

கம்பு சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள்

கேழ்வரகு சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள்

சோளம் சாப்பிடுவதால் ஏற்படும் நன்மைகள்