சில ரயில் நிலையங்களில் “PH” என எழுதப்பட்டிருப்பது ஏன் தெரியுமா? Railway Station Name with PH

Railway Station Name with PH Railway Station Name with PH சில ரயில் நிலையங்களில் பின்புறத்தில் PH என்று ஏன் அவ்வாறு குறிப்பிடப்பட்டிருப்பதற்கு காரணம் …

Read more

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

error: Content is protected !!