அரசு வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் March 2023

மத்திய அரசின் Assam Rifles நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு

கல்வித் தகுதி 10th, 12th, I.T.I., Diploma

மத்திய அரசின் யந்திர இந்தியா நிறுவனத்தில் வேலைவாய்ப்பு

கல்வித் தகுதி 10th,I.T.I., 

அணு சக்தித்துறையில் வேலைவாய்ப்பு

கல்வித் தகுதி 12th,Degree 

எல்லைப் பாதுகாப்புப் பிரிவில் வேலைவாய்ப்பு

கல்வித் தகுதி 10th,12th 

மத்திய அரசு CRPF வேலைவாய்ப்பு

கல்வித் தகுதி 10th

மாசுக் கட்டுப்பாட்டு வாரியத்தில் வேலைவாய்ப்பு

கல்வித் தகுதி 10th,12th, I.T.I, Diploma

மத்திய அரசு பணியாளர் தேர்வாணையத்தில்  வேலைவாய்ப்பு

கல்வித் தகுதி 10th,12th, I.T.I, Diploma, Degree