[இன்று விண்ணப்பிக்க கடைசி நாள்] மத்திய அரசு வேலைவாய்ப்பு 347 காலிப் பணியிடங்கள் கல்வித் தகுதி : 10th, 12th, Diploma, Degree NCERT Non Teaching Recruitment 2023 Last Date

NCERT Non Teaching Recruitment 2023 Last Date

NCERT Non Teaching Recruitment 2023 Last Date தேசிய கல்வி ஆராய்ச்சி கழகத்தில் ஆனது Non Teaching பணிக்கான காலிப்பணியிடங்களை நிரப்புவது குறித்த புதிய அறிவிப்பு ஒன்றை தற்போது வெளியிட்டுள்ளது. இப்பணிக்கென 347 பணியிடங்களை  ஒதுக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது. ஆர்வமுள்ள மற்றும் தகுதியானவர்களின் விண்ணப்பங்கள் வரவேற்கப்படுகிறது. விருப்பமுள்ளவர்கள் இறுதி நாள் முடிவதற்குள் விண்ணப்பித்து பயனடையுமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள்.

இணையுங்கள் எங்களின் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் குழுவில்
OUR GOOGLE NEWS LINK - FOLLOW NOW
கல்வி வேலைவாய்ப்பு
WhatsApp Group Click here
Telegram Click here
தகவல் களஞ்சியம்   
   WhatsApp Group Click here
 
Latest Government Jobs 2023 - Click here to apply

காலிப் பணியிடங்கள்:

347

Name of Posts No. of Posts
Superintending Engineer 01
Production Officer 01
Editor 04
Business Manager 01
Film Director 01
Film Producer 01
Senior Engineer 01
Assistant Public Relation Officer 01
Assistant Production Officer 02
Assistant Editor 05
Assistant Business Manager 02
Artist Grade-I 01
Technical Officer 01
Assistant Engineer Grade-A 06
Audio Radio Producer Grade-I 01
Film Editor 01
Production Manager 01
Sound Recordist Grade-I 01
TV Producer Grade-I 01
Store Officer 01
Assistant 46
Senior Accountant 02
Junior Accountant 06
Manager NIE Guest House & PG Hostel 01
Production Assistant 05
Editorial Assistant 06
Marketing Executive 04
Artist Gr-II 01
Assistant Store Officer 02
Professional Assistant 07
Cameraman Grade-II 06
Engineering Assistant 07
Photographer-Grade-I 01
Script Writer 01
Set Designer 01
TV Producer Grade-II 02
Sr. Proof Reader 01
Store Keeper Grade-I 05
Semi Professional Assistant 08
Technician Grade-I 13
Audio Radio Producer Grade-III 04
Field Investigator 01
Graphic Assistant Grade-I 02
Photographer-Grade-II 02
Projectionist 01
TV Producer Grade-III 06
Graphic Assistant Grade-II 01
Receptionist 01
Computer Operator Grade-III 01
Proof Reader 03
Lab Assistant 34
Store Keeper Grade-II 17
Film Assistant 02
Floor Assistant 04
Toucher Grade-I 01
Lower Division Clerk 84
Senior Library Attendant 04
Driver Grade-III 09
Carpenter 03
Dark Room Assistant 01
Electrician 02
Film Joiner 01
Lightman 02
Painter 01
Toucher Grade-II 01
Total 347

 

NCERT Non Teaching Recruitment 2023 Last Date
NCERT Non Teaching Recruitment 2023 Last Date

NCERT Non Teaching Recruitment 2023 Qualifications

கல்வி தகுதி:

1. Superintending Engineer –

A. Essential: M. Tech. in Electronics and Communication/Information Technology or relevant area of Information & Communication Technology (ICT) with 10 years of experience in reputed media organisations / industry at the level of Grade Pay Rs. 6600/-or higher and active engagement with operations and maintenance of relevant hardware and software or B.Tech in Electronics and Communication/information Technology with 12 years of experience in reputed media organisations/industry at the level of GRADE PAY Rs. 6600/-or higher and active engagement with operations and maintenance of relevant hardware and software or Masters Degree in Electronics, Communication/Information Technology or relevant area of Information & Communication Technology (ICT), with 12 years of experience in reputed media organisations/industry and active engagement with operations and maintenance of relevant hardware and software

B. Desirable:

1. Experience of leading teams in design, establishment, operations and maintenance of media / ICT hardware and software systems, TV & Radio production and broadcast equipment

2. Experience of working with a wide range of operating systems, relevant software applications and troubleshooting

3. Post graduate diploma in any area of media or ICT hardware/software

2. Production Officer –

Essential:

1) Bachelors Degree in Printing Technology from a recognized University. OR Bachelors Degree in any subject with Diploma in Printing Technology.

2) At least 08 yrs experience in Print Production of textbooks, general publications, journals etc. in reputed publishing/Printing organization.

 3) Working knowledge regarding cover design, lay-out, paper, blocks and all aspects of printing technology

4) Familiarity in computer based printing processes.

3. Editor –

A. Essential:-

1) A Bachelor degree from a recognized University.

2) Post Graduate Diploma in Book Publishing/Mass Communication/Journalism, where editing is one of the subject.

3) At least 8 years experience in editing, producing-planning and supervising publications especially school textbooks, monographs and reports in a responsible capacity.

4) Knowledge of books production techniques, modern process of printing, typography and should be proficient in English/Hindi/Urdu B. Desirable: Word processing and techniques of online editing

4. Business Manager –

 A. Essential:

1. Master in Business Administration from a recognized university/Institute. OR A Bachelor Degree from a recognized University with two years Post Graduate Diploma in Sales/ Marketing/ Business Administration.

2. Having at least 08 years experience in Sales and Sales Promotion in a reputed publishing organization.

B. Desirable: Working Knowledge of computer

5. Film Director –

A. Essential: Post Graduate degree in any discipline and a Post Graduate Diploma or equivalent in any area of media /Direction/ visual or performing arts or Post Graduate degree in media production and management/Mass Communication

B. Experience: 08 years of experience in reputed media organisations/ industry at the level of TV Producer or higher Active engagement with production of educational Television/Programme Production and dissemination of media

C. Desirable: 1. Experience of leading teams in design, planning, development and dissemination of media / ICT content 2. Experience of working with media / ICT for children and education 3. National / International recognition, awards or publications

6. Film Producer –

A. Essential: Post Graduate degree in any discipline and a Post Graduate Diploma or equivalent in any area of media /Direction/ visual or performing arts or Post Graduate degree in media production and management/Mass Communication B. Experience: 08 years of experience in reputed media organisations / industry at the level of a TV Producer higher. Active engagement with production of educational Television Programme Production and dissemination of media

C. Desirable: 1. Experience of leading teams in design, planning, development and dissemination of media / ICT content. 2. Experience of working with media / ICT for children and education. 3. National / International recognition, awards or publications

7. Senior Engineer –

A. Essential: M. Tech in Electronics and Communication/Information Technology or equivalent branch with 08 years of experience in reputed organisations / industry and active engagement with operations and maintenance of relevant hardware and software/Radio and TV Broadcast equipments or Bachelor Degree in Electronics and Communication/ Information Technology or equivalent branch with 10 years of experience in reputed organisations / industry and active engagement with operations and maintenance of relevant hardware and software/Radio and TV Broadcast equipments or Master Degree in Electronics and Communication/ Information Technology. with 10 years of experience in reputed organisations / industry and active engagement with operations and maintenance of relevant hardware and software/Radio and TV Broadcast equipments

B. Desirable:

1. Experience of leading teams in design, establishment, operations and maintenance of media /Multimedia/ Information & Communication Technology (ICT) hardware and software systems;

2. Experience of working with a wide range of Information & Communication Technology (ICT) based media equipment in production and broadcast environments;

. Experience of working with a wide range of operating systems, relevant software applications and troubleshooting 4. Post graduate diploma in any area of media or Information & Communication Technology (ICT) hardware/software

8. Assistant Public Relation Officer –

A. Essential:

(a) Degree in Journalism/Mass Communication/Public Relations

(b) At least 3 years experience of editing house Journals, Press liaison work including experience of preparing hand outs press release and other materials for the press.

 B. Desirable: Preference will also be given to those who have (a) flair for writing in Hindi and ability to translate the materials from English to Hindi (b) Experience of using both English and Hindi languages for communication.

9. Assistant Production Officer –

Essential :

1) A Bachelors Degree in Printing Technology from a recognized University. OR A Bachelor Degree in any subject with Diploma in Printing Technology

2) At least 05 years experience in Print Production of textbooks, general publications, journals etc., in a reputed publishing/ printing organization.

3) Working knowledge regarding cover design, lay-out, paper, blocks and all aspects of printing technology.

4) Familiarity in computer based printing processes.

10. Assistant Editor –

A. Essential:

1) A Bachelor degree from a recognized University.

2) Post Graduate Diploma in Book Publishing/Mass Communication/Journalism, where editing is one of the subject.

3) At least 5 years’ experience in editing, producing-planning and supervising publications especially school textbooks, monographs and reports in a responsible capacity.

4) Knowledge of books production techniques, modern process of printing, typography and should be proficient in English/Hindi/Urdu

B. Desirable: Word processing and techniques of online editing

11. Assistant Business Manager –

A. Essential: 1. Master in Business Administration from a recognized university/Institute. OR Degree from a recognized University and Post Graduate Diploma in Sales/ Marketing/ Business Administration. 2. Having at least 05 years experience in Sales and Sales Promotion in a reputed publishing organization.

B. Desirable: Working Knowledge of computer

12. Artist Grade-I –

A. Essential : 1. Degree in Fine Art / Applied Art / Commercial Art from a recognized Institution. 2. At least 05 years’ experience in the preparation of black and white and colour illustrations, coverdesigns, layout work etc. of books and periodicals in a publishing house of repute.

 B. Desirable: 1. Knowledge of printing techniques. 2. Knowledge of photography and its application to designing. 3. Working Knowledge of computer and its software for designing.

13. Technical Officer –

A. Essential: 1. Degree in Mechanical/ Electrical/ Production Engineering 2. Five years experience for degree holders in Supervisory Capacity in Engineering Industry of repute in production & designing work or in a Govt./Autonomous Organisation having Grade Pay of Rs. 4600/- OR 1. Passed 12th standard with three (3) years Diploma in Mechanical/ Electrical/ Production Engineering with 8 years experience in the appropriate trade.

B. Desirable: 1. Experience in a reputed organization involved in development/production of scientific equipment for schools or colleges. 2. Experience in use of softwares like CAD/CAM, Solid Works, CATIA, UGS, etc.

14. Assistant Engineer Grade-A –

A. Essential: Bachelor Degree in Electronics and Communication Engineering/Engineering with specialization in Information Technology or equivalent or Masters Degree in Electronics and Communication, or relevant area of Information & Communication Technology (ICT)

B. Experience: 05 years of relevant experience in reputed organisations / industry and active engagement with operations and maintenance of relevant hardware and software/TV & Radio broadcast equipments

C. Desirable: 1. Experience of leading teams in design, establishment, operations and maintenance of media/Multimedia / Information & Communication Technology (ICT) hardware and software systems/TV & Radio broadcast equipments 2. Experience of working with a wide range of operating systems, relevant software applications and troubleshooting 3. Post graduate diploma in any area of media or ICT hardware/software

15. Audio Radio Producer Grade-I –

A. Essential: Post Graduate degree in any discipline and a Post Graduate Diploma in media (Audio-Radio Production) Post Graduate degree in relevant area of media production and management specially in Audio Radio Production/Mass Communication

B. Experience: 05 years of relevant experience in reputed media organisations / industry at the level of a Audio Radio Producer GradeII. Active engagement with production and dissemination of media

C. Desirable: 1. Experience of Educational Audio Programme Production 2. Experience of development and dissemination of media / ICT content 3. Experience of working with media / ICT for children and education 4. National / International recognition, awards or publication

16. Film Editor –

A. Essential: Post Graduate degree in any discipline and a Post Graduate Diploma or equivalent in any area of media/Film editing/Video Editing / visual or performing arts or Post Graduate degree in relevant area of media production and management/Mass Communication.

B. Experience: 05 years of relevant experience in reputed media organisations / industry as an Editor; active engagement with production and dissemination of media

C. Desirable: 1. Experience of development and dissemination of media / Information & Communication Technology (ICT) content 2. Experience of working with media / ICT for children and education/Video editing of Educational Television Programmes 3. National / International recognition, awards or publications

17. Production Manager –

A. Essential: Post Graduate degree in any discipline and a Post Graduate Diploma or equivalent in any area of media / visual or performing arts Or Post Graduate degree in relevant area of media production and management/Mass Communication

B. Experience: 05 years of relevant experience in reputed media organisations / industry at the level of a producer; active engagement with production and dissemination of media

C. Desirable: 1. Experience of development and dissemination of media / ICT content 2. Experience of working with media / ICT for children and education 3. National / International recognition, awards or publications

18. Sound Recordist Grade-I –

A. Essential: Bachelor Degree in Engineering with Electronics and Communication / Information Technology or Masters Degree in Electronics and Communication, or relevant area of two years working experience in the field of Television Programme Production

B. Experience: 05 Years relevant experience in reputed organisations / industry at active engagement with operations and maintenance of relevant hardware and software/TV & Radio broadcast equipments

C. Desirable: 1. Experience of leading teams in design, establishment, operations and maintenance of media / TV & Radio broadcast equipments 2. Experience of working with a wide range of operating systems, relevant software applications and troubleshooting 3. Post graduate diploma in any area of media

19. TV Producer Grade-I –

A. Essential: Post Graduate degree in any discipline and a Post Graduate Diploma or equivalent in any area of media / visual or performing arts or Post Graduate degree in relevant area of media production and management

B. Experience: 05 years of relevant experience in reputed media organisations / industry at the level of a producer; active engagement with production and dissemination of media

C. Desirable: 1. Experience of development and dissemination of media / Information & Communication Technology (ICT) content 2. Experience of working with media / ICT for children and education 3. National / International recognition, awards or publications

20. Store Officer 

A. Essential: 1. A Bachelors Degree in Arts/Science/Commerce OR A Bachelors’ Degree/Diploma in any stream of Engineering/material management from a recognized university. 2. Five (5) years experience of procurement/ Inspection /Maintenance /Custody /Accounting of Stores and verification of Stores out of which at least 3 years should be in supervisory capacity in a well established stores organization in Govt./Semi-Govt./ Industry/ Private Organization 3. Working Knowledge of computer B. Desirable: Certificate/Diploma in Purchasing, Store Keeping and Stock Control

21. Assistant 

Essential:- 1. Graduate from a recognized University. 2. Word processing/Typing Speed in English with a minimum speed of 35 w.p.m. OR in Hindi with a minimum speed of 30 w.p.m. on Computer (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 Key depression for each word) 3. word processing/typing test to be qualified within two years of appointment, failing which no increment will be granted till qualifies the test

22. Senior Accountant 

Essential:-1. Graduate in Commerce/Economics/other related subjects dealing with financial management from a recognized University. 2. Having 3 year regular service in Pay Band-I with GP 2400/-

23. Junior Accountant 

Essential:-Graduate in Commerce/Economics and other related subjects dealing with financial management from a recognized University.

24. Manager NIE Guest House & PG Hostel 

Essential:-1. Degree in Hotel Management from any recognized University/Institute 2. Three years of working in Hotel industry/managing guest houses in a recognized institute.

25. Production Assistant 

A. Essential:– 1. A Bachelor Degree in Printing Technology from a recognized Institution OR Two years post-graduate Diploma in book publishing with specialization in book Production. 2. At least 3 years experience in printing /Production of textbooks, general publication, journals, etc. in a reputed publishing/printing organization dealing with printing and publishing for Diploma holders OR 01 year experience in printing /Production of textbooks, general publication, journals, etc. in a reputed publishing/printing organization dealing with printing and publishing in case of Degree holder. 3. Thorough knowledge of calculating and estimating cost of production of publications.

B. Desirable: Familiarity in computer based printing processes

26. Editorial Assistant 

A. Essential 1) A Bachelors degree from a recognized University. 2) At least 3 years experience in editing, producing-planning and supervising publications especially school textbooks, monographs and reports in a responsible capacity 3) Knowledge of books production techniques, modern process of printing, typography and should be proficient in English/Hindi/Urdu

B. Desirable: Word processing and techniques of online editing.

27. Marketing Executive 

A. Essential: 1. Degree from a recognized University. 2. Having at least 03 years’ experience in Sales and Sales Promotion in a reputed publishing organization.

B. Desirable: 1. Diploma in Sales/ Marketing/ Business Administration. 2. Working Knowledge of computer

28. Artist Gr-II 

A. Essential: 1. Degree in Fine Art / Applied Art / Commercial Art from a recognized Institution. 2. At least 03 years experience in Commercial Art in the preparation of black and white and colour illustrations, cover Designs etc. of books and periodicals in a Publishing house of repute.

B. Desirable: 1. Knowledge of printing techniques. 2. Knowledge of photography and its application to designing. 3. Working Knowledge of computer and its software for designing.

29. Assistant Store Officer 

A. Essential: 1. A Degree in Arts/Science/Commerce/ OR Degree/Diploma in any stream of Engineering/material management from a recognized university. 2. Three (3) years experience of procurement/ Inspection /Maintenance /Custody /Accounting of Stores and verification of Stores in a well established stores organization in Govt./Semi-Govt./ Industry/ Private Organization 3. Working Knowledge of computer

B. Desirable: Certificate/Diploma in Purchasing, Store Keeping and Stock Control

30. Professional Assistant 

A. Essential: M. Lib. Sc./MLISc or equivalent with atleast 50% marks,

B. Desirable: 1. 3 years experience in the field of Library & information science.. 2. Knowledge of library software.

31. Cameraman Grade-II 

A. Essential: 1. Graduate degree in any discipline 2. Diploma from a recognized institute where the course of studies includes the critical aspect of still photography, videography, cinematography and film production or performing arts OR 3. Graduate degree in media production and management/Mass Communication 4. Diploma from a recognized Institute where the course of studies includes the critical aspect of still photography, videography, cinematography and film production or performing arts

B. Experience: 03 years practical experience in different aspects of motion picture photography such as shooting, developing, printing editing, dubbing, sound recording including 3 years experience of handling still and movie cameras/Video cameras and film production/educational video programme production

32. Engineering Assistant 

A. Essential: Bachelor Degree in Engineering with specialization in Electronics, Communication and Information Technology

B. Experience: 5 years of relevant experience in reputed organisations / industry; active engagement with operations and maintenance of relevant hardware and software /TV & Radio broadcast equipments

C. Desirable: 1. Experience of working with a wide range of Information & Communication Technology (ICT) based media equipment in production and broadcast environments; 2. Experience of working with a wide range of operating systems, relevant software applications and troubleshooting.

33. Photographer-Grade-I 

A. Essential: 1. Graduate degree in any discipline 2. Diploma in photography/videography/Cinematography from a recognized Institute with three years experience as photographer/videographer /movie/TV Cameraman

B. Experience: 03 years experience as photographer/Cameraman in a Government or Semi Government or a reputed organization/ Studio

34. Script Writer 

A. Essential: 1. Post Graduate Degree in any discipline from a recognized University. 2. 03 years experience of writing shooting scripts for film/ TV. 3. Research experience leading to scripts. 4. Proficiency in any one of the main languages mentioned in the 8th schedule of the constitution.

B. Desirable: Having experience of writing scripts for Educational Television Programme

35. Set Designer 

A. Essential: 1. Degree from recognized institution in stage craft or Degree in any discipline with Diploma from recognised Institute in Mass Communication or equivalent 2. 03 years experience in stage craft (TV Production)

B. Essential: Experience of Set Designing in film, TV or Stage, specially for educational programme

36. TV Producer Grade-II 

A. Essential: Degree in Mass Communication from a recognised University or Degree in any discipline with Diploma from recognised Institute in Mass Communication or equivalent

B. Experience: 3 years experience of Production film or TV Programme in direction/film or TV Production

C. Desirable: 1. Experience of development and dissemination of media / Information & Communication Technology (ICT) content 2. Experience of working with media / Information & Communication Technology (ICT) for children and education 3. National / International recognition, awards or publications

37. Sr. Proof Reader 

A. Essential : 1. A Bachelor’s degree either in English/Hindi/Urdu. 2. At least 2 years experience of working in a Printing or Publishing organization as Copy Holder/Proof Reader. 3. Working Knowledge of Computer.

B. Desirable: Knowledge of Typography.

38. Store Keeper Grade-I 

A. Essential: 1. A Bachelors’ Degree in Arts/Science/Commerce OR A Bachelor’s Degree/Diploma in any stream of Engineering/material management from a recognized university. 2. Two (2) years experience of procurement/ Inspection /Maintenance /Custody /Accounting of Stores and verification of Stores in a well established stores organization in Govt./Semi-Govt./ Industry/ Private Organization 3. Working Knowledge of computer

 B. Desirable: Certificate/Diploma in Purchasing, Store Keeping and Stock Control

39. Semi Professional Assistant 

A. Essential: i) B. Lib. Sc. /B.L.I. Sc./ Graduation with Library Science /Information Science as one of the subject with 50% marks

B. Desirable : 1) Two (2) years experience in the field of library & information science. 2) Knowledge of library software.

40. Technician Grade-I 

A. Essential: 1. 10th/12th passed 2. Three year Diploma with Electronics, Communication or relevant area of Information Technology/Information and communication Technology/Radio/Television Communication

B. Experience: 3 years of relevant experience in reputed media organisations / industry Active engagement with operations and maintenance of relevant hardware and software

 C. Desirable: Experience of handling and troubleshooting relevant hardware and software/TV & Radio equipments used for Audio/Video programme production

41. Audio Radio Producer Grade-III  

A. Essential: Graduate degree in any discipline with Diploma in Media ( Audio-Radio Production) or Graduate degree in media production and management and Mass Communication

B. Experience: One year of relevant experience in reputed media organisations / industry at the level of production assistant or higher; active engagement with production and dissemination of media/Radio

C. Desirable: 1. Experience of Educational Audio Programme Production 2. Experience of development and dissemination of media / ICT content 3. Experience of working with media / ICT for children and education 4. National / International recognition, awards or publication

42. Field Investigator 

A. Essential: 1. A Master Degree with high Second class in Education/Psychology/Sociology/Humanities/Child Development/Social work/Anthropology. 2. Good knowledge in language concerned (language to be specified) 3. One year experience in teaching/research/working with children

B Desirable: 1. Degree or diploma in teaching/ research experience in area of Educational Technology/ICT 2. Experience of TV Script-writing/Story based development/Multi media Production/ Presentation 3. Experience of collection and analysis of qualitative and quantitative data

43. Graphic Assistant Grade-I 

A. Essential: Graduate degree in any discipline Diploma in Graphics/Animations/Video editing/Mass Communication. or Graduate degree in media production and management/Mass Communication

B. Experience: 03 years of relevant experience in reputed media organisations / industry

C. Desirable: 1. Experience of development and dissemination of media / IT content 2. Experience of working with media / ICT for children and education

44. Photographer-Grade-II 

A. Essential: 1. 12th Pass 2. Diploma in photography/videography/ Cinematography from a recognized Institute with 03 (three) years experience as photographer/videographer/movie/TV Cameraman

B. Desirable: Experience of track photography with double exposure, super imposition/preparation of video clips

45. Projectionist 

A. Essential: 1. 10th/12th passed 2. Three year Diploma with Electronics, Communication or relevant area of Information Technology/Information and communication Technology/Radio/Television Communication

B. Experience: 3 years of relevant experience in reputed media organisations / industry Active engagement with operations and maintenance of relevant hardware and software /TV & Radio broadcast equipments used for Audio/Video programme

C. Desirable: Experience of handling and troubleshooting relevant hardware and software

46. TV Producer Grade-III 

A. Essential 1. Degree from a recognized University. 2. One year experience in research for writing TV scripts or collection of data and merit materials for writing books. OR Post Graduate Diploma in media or equivalent in relevant area of Media.

B. Desirable: 1. Familiarity with TV equipment. 2. 2 years Experience of having worked as production asstt on TV or having worked as TV continuity in film/TV production/ICT

47. Graphic Assistant Grade-II 

A. Essential: 1. Graduate degree in any discipline 2. Diploma in Graphics/Animations/computer application or Graduate degree in media production and management/Mass Communication

B. Experience: One year working experience in the field of Television Programme Production in the relevant area

C. Desirable: 1. Experience of development and dissemination of media / IT content 2. Experience of working with media / ICT for children and education

48. Receptionist 

Essential: 1. Degree in Hospitality/Front Desk Management 2. Qualifying the communication skills test.

49. Computer Operator Grade-III 

Essential:- a) 12th pass b) Certificate/Diploma in Computer Operations/Applications from any recognized Institution. c) Conversant with D. Base, LOTUS or Graphic Package. d) Efficient in Operating Word-star packages.

50. Proof Reader 

A. Essential : 1. A Bachelor’s degree either in English/Hindi/Urdu. 2. At least 1 year experience of working in a Printing or Publishing organization as Copy Holder/Proof Reader. 3. Working Knowledge of Computer.

B. Desirable: Knowledge of Typography.

51. Lab Assistant 

A. Essential: 1. A Bachelors Degree in the required field (Physics, Chemistry, Biology, Geography, Zoology, Psychology, Home Science, Language, Botany, Mathematics, Science and Computer Science). 2. Experience in the handling of instruments and appliances

B. Desirable: Knowledge of working on computers.

52. Store Keeper Grade-II 

Essential: 1. Must have passed 12th Standard or equivalent examination from a recognized Board. 2. Certificate/Diploma in Store Keeping and Purchasing 3. 03 years experience of procurement/ Inspection Maintenance and verification of Stores in a Govt./ Semi-Govt. organization or a Private Organization of repute

53. Film Assistant 

A. Essential: 1. Graduation in any discipline from a recognized University. 2. Diploma/Certificate in a related media field from a recognised institute.

B. Experience: At least one years experience of video editing/Computer Graphic/Computer animation

54. Floor Assistant 

Essential 1. 10+2 or equivalent from a recognised Institute 2. One year experience in handling eraction of sets in stage, Film or T.V. or Diploma from a recognised Institutions in stage Craft. 3. Good physique and capacity for undertaking strenuous physical work.

55. Toucher Grade-I 

A. Essential: 1. Graduation from any recognised University 2. At least one year experience of video editing/computer graphic/computer animation and editing

B. Desirable: At least 2 years working experience in the field of Television Programme Production

56. Lower Division Clerk 

Essential:- 1. Intermediate, 10+2 or equivalent 2. Typing Speed of 35 w.p.m. (English) OR 30 w.p.m. in Hindi on Computer (35 w.p.m. and 30 w.p.m. correspond to 10500 KDPH/9000 KDPH on an average of 5 Key depression for each word)

57. Senior Library Attendant 

A. Essential: 1. 12th pass 2. Certificate/Diploma in Library Science /Library and Information Science from a recognised Institution.

B. Desirable: i) Three year experience in the field of library and information science, knowledge of library software ii) Six month Computer course from a recognized institution

58. Driver Grade-III 

A. Essential: 1. Passed 10th standard or equivalent 2.Possession of valid commercial driving license for motor cars. 3. Experience of driving motor car for at least three years.

B. Desirable: Knowledge of motor mechanism

59. Carpenter 

A. Essential: 1. 10th pass from any recognised board/Institution 2. ITI in relevant trade with 3 years experience

B. Desirable: Experience of construction of sets for stage/film/TV Programme

60. Dark Room Assistant 

A. Essential: 1. 10th/12th pass from any recognised board/Institution 2. ITI in relevant trade with one years experience of handling, audio equipments/Video equipments/Film Equipments and editing

B. Desirable: Experience of working as an Assistant/helper in Media Institutions.

61.Electrician 

Essential: 1. ITI Certificate or equivalent in the trade of Electrician or Wireman 2. At least two years experience in electrical installation and wiring.

62.Film Joiner 

A. Essential: 1. 10th/12th pass from any recognised board/Institution 2. ITI in any trade with one years experience of handling, audio equipments/Video equipments and Editing/Film Equipments

B. Desirable: Experience of working as an Assistant/helper in Media Institutions.

63.Lightman 

A. Essential: 1. 10th/12th pass from any recognised board/Institution 2. 3 years experience of lighting in stage, Film and Television.

B. Desirable: Experience of handling studio lights/portable lights/lights on outdoor location while shooting.

64.Painter 

A. Essential: 1. 10th pass from any recognised board/Institution 2. ITI in relevant trade with 3 years experience

B. Desirable: Experience of painting of sets for stage/film/TV Programme

65.Toucher Grade-II 

A. Essential: 1. 10th/12th pass from any recognised board/Institution 2. ITI in any trade with one years experience of handling, audio equipments/Video equipments/Film Equipments and editing

B. Desirable: Experience of working as an Assistant/helper in Media Institutions.

NCERT Non Teaching Recruitment 2023 Last Date
NCERT Non Teaching Recruitment 2023 Last Date

ஊதிய விவரம்

1. Superintending Engineer – Level-12 of 7th CPC (PB-3 of Rs. 15600-39100 + GP Rs. 7600)

2. Production Officer – Level-11 of 7th CPC (PB-3 of Rs. 15600-39100 + GP Rs. 6600)

3. Editor – Level-11 of 7th CPC (PB-3 of Rs. 15600-39100 + GP Rs. 6600)

4. Business Manager – Level-11 of 7th CPC (PB-3 of Rs. 15600-39100 + GP Rs. 6600)

5. Film Director – Level-11 of 7th CPC (PB-3 of Rs. 15600-39100 + GP Rs. 6600)

6. Film Producer – Level-11 of 7th CPC (PB-3 of Rs. 15600-39100 + GP Rs. 6600)

7. Senior Engineer – Level-11 of 7th CPC (PB-3 of Rs. 15600-39100 + GP Rs. 6600)

8. Assistant Public Relation Officer – Level-10 of 7th CPC (PB-3 of Rs. 15600-39100 + GP Rs. 5400)

9. Assistant Production Officer – Level-10 of 7th CPC (PB-3 of Rs. 15600-39100 + GP Rs. 5400)

10. Assistant Editor – Level-10 of 7th CPC (PB-3 of Rs. 15600-39100 + GP Rs. 5400)

11. Assistant Business Manager – Level-10 of 7th CPC (PB-3 of Rs. 15600-39100 + GP Rs. 5400)

12. Artist Grade-I – Level-10 of 7th CPC (PB-3 of Rs. 15600-39100 + GP Rs. 5400)

13. Technical Officer – Level-10 of 7th CPC (PB-3 of Rs. 15600-39100 + GP Rs. 5400)

14. Assistant Engineer Grade-A – Level-10 of 7th CPC (PB-3 of Rs. 15600-39100 + GP Rs. 5400)

15. Audio Radio Producer Grade-I – Level-10 of 7th CPC (PB-3 of Rs. 15600-39100 + GP Rs. 5400)

16. Film Editor – Level-10 of 7th CPC (PB-3 of Rs. 15600-39100 + GP Rs. 5400)

17. Production Manager – Level-10 of 7th CPC (PB-3 of Rs. 15600-39100 + GP Rs. 5400)

18. Sound Recordist Grade-I – Level-10 of 7th CPC (PB-3 of Rs. 15600-39100 + GP Rs. 5400)

19. TV Producer Grade-I – Level-10 of 7th CPC (PB-3 of Rs. 15600-39100 + GP Rs. 5400)

20. Store Officer – Level-7 of 7th CPC (PB-2 of Rs. 9300-34800 + GP Rs. 4600)

21. Assistant – Level-6 of 7th CPC (PB-2 of Rs. 9300-34800 + GP Rs. 4200)

22. Senior Accountant – Level-6 of 7th CPC (PB-2 of Rs. 9300-34800 + GP Rs. 4200)

23. Junior Accountant – Level-6 of 7th CPC (PB-2 of Rs. 9300-34800 + GP Rs. 4200)

24. Manager NIE Guest House & PG Hostel – Level-6 of 7th CPC (PB-2 of Rs. 9300-34800 + GP Rs. 4200)

25. Production Assistant – Level-6 of 7th CPC (PB-2 of Rs. 9300-34800 + GP Rs. 4200)

26. Editorial Assistant – Level-6 of 7th CPC (PB-2 of Rs. 9300-34800 + GP Rs. 4200)

27. Marketing Executive – Level-6 of 7th CPC (PB-2 of Rs. 9300-34800 + GP Rs. 4200)

28. Artist Gr-II – Level-6 of 7th CPC (PB-2 of Rs. 9300-34800 + GP Rs. 4200)

29. Assistant Store Officer – Level-6 of 7th CPC (PB-2 of Rs. 9300-34800 + GP Rs. 4200)

30. Professional Assistant – Level-6 of 7th CPC (PB-2 of Rs. 9300-34800 + GP Rs. 4200)

31. Cameraman Grade-II – Level-6 of 7th CPC (PB-2 of Rs. 9300-34800 + GP Rs. 4200)

32. Engineering Assistant – Level-6 of 7th CPC (PB-2 of Rs. 9300-34800 + GP Rs. 4200)

33. Photographer-Grade-I – Level-6 of 7th CPC (PB-2 of Rs. 9300-34800 + GP Rs. 4200)

34. Script Writer – Level-6 of 7th CPC (PB-2 of Rs. 9300-34800 + GP Rs. 4200)

35. Set Designer – Level-6 of 7th CPC (PB-2 of Rs. 9300-34800 + GP Rs. 4200)

36. TV Producer Grade-II – Level-5 of 7th CPC (PB-1 of Rs. 5200-20200 + GP Rs. 2800)

37. Sr. Proof Reader – Level-5 of 7th CPC (PB-1 of Rs. 5200-20200 + GP Rs. 2800)

38. Store Keeper Grade-I – Level-5 of 7th CPC (PB-1 of Rs. 5200-20200 + GP Rs. 2800)

39. Semi Professional Assistant – Level-5 of 7th CPC (PB-1 of Rs. 5200-20200 + GP Rs. 2800)

40. Technician Grade-I – Level-5 of 7th CPC (PB-1 of Rs. 5200-20200 + GP Rs. 2800)

41. Audio Radio Producer Grade-III – Level-5 of 7th CPC (PB-1 of Rs. 5200-20200 + GP Rs. 2800)

42. Field Investigator – Level-5 of 7th CPC (PB-1 of Rs. 5200-20200 + GP Rs. 2800)

43. Graphic Assistant Grade-I – Level-5 of 7th CPC (PB-1 of Rs. 5200-20200 + GP Rs. 2800)

44. Photographer-Grade-II – Level-5 of 7th CPC (PB-1 of Rs. 5200-20200 + GP Rs. 2800)

45. Projectionist – Level-5 of 7th CPC (PB-1 of Rs. 5200-20200 + GP Rs. 2800)

46. TV Producer Grade-III – Level-5 of 7th CPC (PB-1 of Rs. 5200-20200 + GP Rs. 2800)

47. Graphic Assistant Grade-II – Level-4 of 7th CPC (PB-1 of Rs. 5200-20200 + GP Rs. 2400)

48. Receptionist – Level-4 of 7th CPC (PB-1 of Rs. 5200-20200 + GP Rs. 2400)

49. Computer Operator Grade-III – Level-4 of 7th CPC (PB-1 of Rs. 5200-20200 + GP Rs. 2400)

50. Proof Reader – Level-4 of 7th CPC (PB-1 of Rs. 5200-20200 + GP Rs. 2400)

51. Lab Assistant – Level-4 of 7th CPC (PB-1 of Rs. 5200-20200 + GP Rs. 2400) (Physics-7, Chemistry-4, Biology-2, Geography-3, Zoology-3, Psychology-4, Home Science-1, Language-2, Botany-2, Mathematics-3, Science-1 and Computer Science-2)

52. Store Keeper Grade-II – Level-4 of 7th CPC (PB-1 of Rs. 5200-20200 + GP Rs. 2400)

53. Film Assistant – Level-4 of 7th CPC (PB-1 of Rs. 5200-20200 + GP Rs. 2400)

54. Floor Assistant – Level-4 of 7th CPC (PB-1 of Rs. 5200-20200 + GP Rs. 2400)

55. Toucher Grade-I – Level-4 of 7th CPC (PB-1 of Rs. 5200-20200 + GP Rs. 2400)

56. Lower Division Clerk – Level-2 of 7th CPC (PB-1 of Rs. 5200-20200 + GP Rs. 1900)

57. Senior Library Attendant – Level-2 of 7th CPC (PB-1 of Rs. 5200-20200 + GP Rs. 1900)

58. Driver Grade-III – Level-2 of 7th CPC (PB-1 of Rs. 5200-20200 + GP Rs. 1900)

59. Carpenter – Level-2 of 7th CPC (PB-1 of Rs. 5200-20200 + GP Rs. 1900)

60. Dark Room Assistant – Level-2 of 7th CPC (PB-1 of Rs. 5200-20200 + GP Rs. 1900)

61.Electrician – Level-2 of 7th CPC (PB-1 of Rs. 5200-20200 + GP Rs. 1900)

62.Film Joiner – Level-2 of 7th CPC (PB-1 of Rs. 5200-20200 + GP Rs. 1900)

63.Lightman – Level-2 of 7th CPC (PB-1 of Rs. 5200-20200 + GP Rs. 1900)

64.Painter – Level-2 of 7th CPC (PB-1 of Rs. 5200-20200 + GP Rs. 1900)

65.Toucher Grade-II – Level-2 of 7th CPC (PB-1 of Rs. 5200-20200 + GP Rs. 1900)

வயது வரம்பு:

1. Superintending Engineer – 50 Years

2. Production Officer – 40 Years

3. Editor – 40 Years

4. Business Manager – 40 Years

5. Film Director – 40 Years

6. Film Producer – 40 Years

7. Senior Engineer – 40 Years

8. Assistant Public Relation Officer – 35 Years

9. Assistant Production Officer – 35 Years

10. Assistant Editor – 35 Years

11. Assistant Business Manager – 35 Years

12. Artist Grade-I – 35 Years

13. Technical Officer – 35 Years

14. Assistant Engineer Grade-A – 35 Years

15. Audio Radio Producer Grade-I – 35 Years

16. Film Editor – 35 Years

17. Production Manager – 35 Years

18. Sound Recordist Grade-I – 35 Years

19. TV Producer Grade-I – 35 Years

20. Store Officer – 30 Years

21. Assistant – 30 Years

22. Senior Accountant – 30 Years

23. Junior Accountant – 30 Years

24. Manager NIE Guest House & PG Hostel – 30 Years

25. Production Assistant – 30 Years

26. Editorial Assistant – 30 Years

27. Marketing Executive – 30 Years

28. Artist Gr-II – 30 Years

29. Assistant Store Officer – 30 Years

30. Professional Assistant – 30 Years

31. Cameraman Grade-II – 30 Years

32. Engineering Assistant – 30 Years

33. Photographer-Grade-I – 30 Years

34. Script Writer – 30 Years

35. Set Designer – 30 Years

36. TV Producer Grade-II – 30 Years

37. Sr. Proof Reader – 30 Years

38. Store Keeper Grade-I – 27 Years

39. Semi Professional Assistant – 27 Years

40. Technician Grade-I – 27 Years

41. Audio Radio Producer Grade-III – 27 Years

42. Field Investigator – 27 Years

43. Graphic Assistant Grade-I – 27 Years

44. Photographer-Grade-II – 27 Years

45. Projectionist – 27 Years

46. TV Producer Grade-III – 27 Years

47. Graphic Assistant Grade-II – 27 Years

48. Receptionist – 27 Years

49. Computer Operator Grade-III – 27 Years

50. Proof Reader – 27 Years

51. Lab Assistant – 27 Years

52. Store Keeper Grade-II – 27 Years

53. Film Assistant – 27 Years

54. Floor Assistant – 27 Years

55. Toucher Grade-I – 27 Years

56. Lower Division Clerk – 27 Years

57. Senior Library Attendant – 27 Years

58. Driver Grade-III – 27 Years

59. Carpenter – 27 Years

60. Dark Room Assistant – 27 Years

61.Electrician – 27 Years

62.Film Joiner – 27 Years

63.Lightman – 27 Years

64.Painter – 27 Years

65.Toucher Grade-II – 27 Years

தேர்வு செய்யப்படும் முறை

தகுதியான விண்ணப்பதாரர்கள் எழுத்து தேர்வு, Skill Test மற்றும் நேர்காணல் மூலம் தேர்வு செய்யப்படுவார்கள் என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பிக்கும் முறை

ஆர்வமுள்ள மற்றும் தகுதியானவர்கள் அதிகாரபூர்வ தளத்தில் விண்ணப்ப படிவம் பெற்று பூர்த்தி செய்து அதிகாரப்பூர்வ முகவரிக்கு அனுப்பி விண்ணப்பிக்குமாறு அறிவுறுத்தப்படுகிறார்கள். 19.05.2023ம் தேதிக்கு பின் பெறப்படும் விண்ணப்பங்கள் ஏற்றுக்கொள்ளப்படாது என தெரிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்பிக்க கடைசி தேதி

28.05.2023

Notification Link 

Download Here

Online Application Link

Click here

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

error: Content is protected !!