தமிழ்நாடு அரசு வேலைவாய்ப்புகள் 2023 Tamilnadu Govt Jobs 2023

Tamilnadu Govt Jobs 2023

Tamilnadu Govt Jobs 2023 இப்பகுதியில் நாம் இவ்வாண்டு (2023) தமிழ்நாட்டில் உள்ள அரசு வேலைவாய்ப்பு, கல்வி தகுதி, அறிவிப்பாணை வெளியாகும் மாதம் மற்றும் தேர்வுக்கான உத்தேச நாட்கள் பற்றி பார்க்கலாம்

இணையுங்கள் எங்களின் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் குழுவில்
OUR GOOGLE NEWS LINK - FOLLOW NOW
கல்வி வேலைவாய்ப்பு
WhatsApp Group Click here
Telegram Click here
தகவல் களஞ்சியம்   
   WhatsApp Group Click here
 
Latest Government Jobs 2023 - Click here to apply
இணையுங்கள் எங்களின் கல்வி மற்றும் வேலைவாய்ப்பு தகவல்கள் குழுவில்

OUR GOOGLE NEWS LINK – FOLLOW NOW

WhatsApp Click here
Telegram Click here

Latest Government Jobs 2023 – Click here to apply

Tamilnadu Govt Jobs 2023
Tamilnadu Govt Jobs 2023

Tamilnadu Govt Jobs 2023

1. COMBINED ENGINEERING SUBORDINATE SERVICES EXAMINATION

கல்வித் தகுதி: B.E (Civil, Mechanical , EEE, ECE )

பணியடங்கள்: 828

Notification : JANUARY 2023

Examination : May 2023

2. ROAD INSPECTOR IN RURAL DEVELOPMENT AND PANCHAYAT RAJ DEPARTMENT

கல்வித் தகுதி: 1. Must possess an I.T.I. Certificate in Civil Draughtsmenship from a
Government recognized institute (or) 2. Diploma in Civil Engineering.

பணியடங்கள்: 762

Notification : JANUARY 2023

Examination: May 2023

3. ASSISTANT TOURIST OFFICER,GRADE II 

கல்வித் தகுதி

1)(i) Post Graduate degree in Travel and Tourism; (or)
(ii) Any post Graduate degree with one subject on Tourism; (or)

(iii) Any post Graduate degree with M.Phil. in Tourism; (or)

(iv) Any post Graduate degree with Diploma in Tourism

2) Certificate course in Computer on Office Automation awarded by the Directorate of Technical Education or its equivalent; and

3) Proficiency in English and Tamil Languages (i.e., must have passed both the Tamil and English as one of the subject at Degree level). Provided that other things being equal, preference shall be given to the holders of MBA degree.

2) Certificate course in Computer on Office Automation awarded by the Directorate of Technical Education or its equivalent; and

பணியடங்கள்: 17

Notification : April 2023

Examination: July 2023

4. (I) ASSISTANT DIRECTOR OF GEOLOGY AND MINING (TAMIL NADU GEOLOGY AND MINING SERVICE)
    (II) ASSISTANT GEOLOGIST IN GROUND WATER WING IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT (TAMIL NADU ENGINEERING SUBORDINATE SERVICE)

கல்வித் தகுதி

ASSISTANT DIRECTOR OF GEOLOGY AND MINING

“Must possess M. Sc degree in Geology of any University. Other things being equal preference will be given to candidates who possess practical experience in field work.

ASSISTANT GEOLOGIST IN PUBLIC WORKS DEPARTMENT

Master of Science degree in Geology or Master of Science degree in Applied Geology or Master of Science (Technology) in Hydrogeology of any University recognized by the University Grants Commission

பணியடங்கள்: 11 + 8

Notification : May 2023

Examination: August 2023

5. DIRECTOR OF PHYSICAL EDUCATION (TAMIL NADU LEGAL EDUCATIONAL SERVICE) 

கல்வித் தகுதி:

  • Masters Degree in Physical Education (two years course) or Masters degree in sports or an equivalent degree with at least 55% marks or its equivalent grade of B in the University Grants commission 7 (Seven) points scale plus consistently good academic records.

பணியடங்கள்: 12

Notification : June 2023

Examination: September 2023

6. ASSISTANT RESEARCH OFFICER (TAMIL NADU ANIMAL HUSBANDRY SERVICE)

கல்வித் தகுதி

(a) M.V.Sc., (Micro-biology, Pathology, Parasitology, Dairy Micro-biology and Animal Biotechnology); and
(b) Must have passed Tamil as one of the languages in Higher Secondary Public Examination or its equivalent

பணியடங்கள்: 5

Notification : August 2023

Examination: November 2023

7. COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION – I (GROUP I SERVICES) 

கல்வித் தகுதி

  • The educational qualification needed for the TNPSC Group 1 exam is a graduate degree from:
    • A university incorporated by a Central or State Act or
    • An educational institution established by an Act of Parliament or
    • A deemed University under Section 3, UGC Act 1956.

பணியடங்கள்: will be announced later

Notification : August 2023

Preliminary Examination: November 2023

Main Examination : July 2024

8. COMBINED ENGINEERING SERVICES EXAMINATION

கல்வித் தகுதி

Junior Draughting Officer

Diploma in Civil Engineering or its equivalent from a recognized University or Institution that is awarded by the State Board of Technical Education and Training of the concerned State Government

Junior Technical Assistant (Handloom and Textile Department)

Must hold at least General Educational Qualification.

AND

A Diploma in Handloom Technology from the Indian Institute of Handloom Technology (IIHT), Salem or Varanasi or from any other recognized Institute of Handloom Technology.

OR

Diploma in Textile Manufacture obtained from Technological Diploma Examination Board, Madras or the State Board of Technical Education and Training, Tamil Nadu.

பணியடங்கள்: 101

Notification : September 2023

Preliminary Examination: December 2023

9. (I) SOCIAL CASE WORK EXPERT IN PRISONS AND CORRECTIONAL SERVICES DEPARTMENT (TAMIL NADU
JAIL SUBORDINATE SERVICE)
(II) MASS INTERVIEWER (TAMIL NADU PUBLIC HEALTH SUBORDINATE SERVICE)

கல்வித் தகுதி

(a) A post graduate degree in social work or social service or social science or Criminology or Sociology or Andragogy (Adult Education);
or
(b) A degree in social work or social service or social science or criminology or sociology ;
or
(c) Any other degree with diploma in social work or social service or social science or criminology or
sociology

பணியடங்கள்: 2

Notification : September 2023

Preliminary Examination: December 2023

10.ASSISTANT COMMISSIONER OF LABOUR (TAMIL NADU LABOUR SERVICE)

கல்வித் தகுதி

(a) A Degree of M.A., Labour Management (formerly known as MLM) awarded by the Tamil Nadu Institute of Labour Studies, Chennai
OR
(b) (i) Any Degree
AND
(ii) A Degree or Diploma in Social Work or Social Science or Labour Relations or Social Welfare
or
A Diploma in Labour Laws awarded by the Indian Law Institute, New Delhi
or
A Diploma in Labour Laws and Administrative Laws
or
A Degree in Law
or
Post Graduate Diploma in Labour Administration awarded by the Tamil Nadu Institute of Labour Studies
or
A Post Graduate Diploma in Personnel Management, Industrial Relations and Labour Welfare awarded by the Madras Productivity Council or Coimbatore Productivity Council
or
Post Graduate Diploma in Personnel Management and Industrial Relations awarded by the Madurai Institute of Social Work, Madurai
or

M.A. Degree in Work Education awarded by the University of Madras.

பணியடங்கள்: 4

Notification : October 2023

Preliminary Examination: January 2024

11. COMBINED CIVIL SERVICES EXAMINATION- IV (GROUP-IV SERVICES)

கல்வித் தகுதி

• Village Administrative Officer (VAO), Junior Assistant (Security), Junior Assistant (Non-Security), Bill Collector, and Draftsmen: The candidate must have passed the SSLC exam with the minimum marks that can grant admission to higher secondary courses.
• Typist: The candidate must have passed the SSLC exam with the minimum marks that can grant admission to higher secondary courses and Government Technical Examination in typewriting.
• Steno-Typist (Grade – III): The candidate must have passed the SSLC exam with the minimum marks that can grant admission to higher secondary courses, as well as Government Technical Examination both in typewriting and shorthand…. Read more at: https://www.adda247.com/jobs/tnpsc-group-4/

பணியடங்கள்: Will be Announced Later

Notification : November 2023

Examination : February 2024

12. ASSISTANT DIRECTOR OF STATISTICS

கல்வித் தகுதி:

1.Master’s Degree in Statistics
or
2. Master’s degree in Economics / Operations Research / Computer Applications / Computer Science / Mathematics / Mathematical Economics / Econometrics and Statistics as ancillary / allied subject.

பணியடங்கள்:  4 

Notification : December 2023

Examination : March 2024

Leave a Comment

Ads Blocker Image Powered by Code Help Pro

Ads Blocker Detected!!!

We have detected that you are using extensions to block ads. Please support us by disabling these ads blocker.

error: Content is protected !!